Bab 3

Bab 3

Metodologi Kajian

3.1  PENGENALAN

Metodologi penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan data hasil daripada kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Dalam kajian ini, responden dikaji mengenai lima aspek bahasa yang digunakan oleh penutur dialek Pasir Puteh, Kelantan. Pengkaji akan menggunakan kaedah seperti memilih lagu dikir barat yang dinyanyikan dalam dialek Kelantan.

a)    Kaedah analisis teks dan kualitatif.

Dalam kaedah ini, pengkaji memilih seorang responden yang berasal dari daerah Pasir Puteh, Kelantan. Pemilihan responden dibuat secara teliti. Dalam pemilihan responden, pengkaji akan  memastikan bahawa responden tersebut telah dilahirkan dan menetap di daerah tersebut  sejak lahir iaitu tinggal di Pasir Puteh hampir 19 tahun tanpa keluar dari Kelantan. Sekarang beliau telah menjadi seorang pensyarah di Universiti Malaya tetapi masih menggunakan dialek Kelantan dalam lagu dikir barat responden.

B)    Kaedah Rakaman

Semasa proses memilih lagu dijanlankan, pengkaji merakam lagu yang dinyanyikan oleh responden dalam lagu dikir barat responden tersebut. lagu dikir barat dirakam dengan menggunakan alat perakam dan telefon bimbit.

3.2  SAMPEL KAJIAN

Responden yang dipilih merupakan seorang penutur natif dialek Pasir Puteh, Kelantan yang mengajar di Universiti  Malaya. Responden  telah menetap dikawasan kajian iaitu di Pasir Puteh selama 19 tahun.

 

3.3 ALATAN KAJIAN

Berdasarkan data yang dikaji melalui sampel kajian, beberapa alatan dan medium dalam perisian komputer telah digunakan untuk melengkapkan lagi kajian. Antara perisiannya ialah seperti :

a)      Antconc

b)      Survey Monkey

c)       Sound Cloud

d)      WordPress

e)      You Tube.

Suara responden akan dirakam dan kemudiannya akan diedit dengan menggunakan perisian Audacity. Rakaman suara yang telah siap diedit akan ditranskripsikan ke dalam bentuk teks. Selepas itu, transkripsi fonetik akan dilakukan untuk mendapatkan perubahan Bahasa Melayu kepada  dialek Pasir Puteh, Kelantan bagi menentukan perbezaan antara dialek tersebut dengan Bahasa Melayu standard.

3.4  PROSEDUR KAJIAN

Dalam melaksanakan kajian perbezaan dialek Pasir Puteh, Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard terdapat beberapa proses dijalankan merangkumi aspek linguistik  yang diberi perhatian dalam kajian pengkaji iaitu aspek sebutan(fonetik), pembentukan kata(morfologi), pembentukan ayat (sintaksis), makna kata (semantik) dan pemilihan kata yang digunakan dalam situasi kata kata panggilan keluarga dan sebagainya (Pragmatik).

3.4.1      Aspek sebutan (vokal, kosonana dan diftong)
– Membuat rakaman audio responden
– Membuat transkripsi fonetik mengenai dialek Pasir Puteh dari segi sebutan.
– Membezakan sebutan Kata Nama dan Kata Kerja dialek Pasir Puteh dengan Bahasa Melayu Standard.

3.4.2       Aspek Pembentukan Kata 
– membuat rakaman audio responden
– membuat transkripsi fonetik
– hasil transkripsi akan dimasukkan dalam Notepad dan disimpan dalam format
TXT, kemudian akan menganalisis kekerapan leksikal Kata Nama dan Kata Kerja
yang telah dipilih sebagai leksikal kajian menggunakan Perisian AntConc.

3.4.3        Aspek Makna Kata
– membuat rakaman audio responden
– membuat transkripsi fonetik
– hasil transkripsi akan dimasukkan dalam Notepad dan disimpan dalam format
TXT, kemudian akan menganalisis kekerapan leksikal Kata Nama dan Kata Kerja
yang telah dipilih sebagai leksikal kajian menggunakan Perisian AntConc.
– leksikal pilihan dalam kategori Kata Nama dan Kata Kerja akan dianalisis dari aspek makna kata dalam dialek Pasir Puteh, Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard.

3.4.4     Aspek Pembentukan Frasa dan ayat
– Antara perkara yang diambil perhatian dari aspek pembentukan frasa dan ayat ialah penggunaan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa keterangan yang ada digunakan dalam dialek Pasir Puteh, Kelantan
– Mengesan perbezaan yang wujud dalam penggunaan frasa tersebut dalam Bahasa Melayu Standard.
– Membuat rakaman audio responden
– Membuat transkripsi fonetik
– Hasil transkripsi akan dimasukkan dalam Notepad dan disimpan dalam format
TXT, kemudian akan menganalisis kekerapan leksikal frasa nama, kerja, adjektif dan keterangan
yang telah dipilih sebagai leksikal kajian menggunakan Perisian AntConc.
– Leksikal pilihan dalam kategori frasa tersebut akan dianalisis dari aspek pembentukan frasa dan ayat dalam dialek Pasir Puteh, Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard.

3.4.5       Aspek Pragmatik (pemilihan kata dalam panggilan keluarga dan sebagainya)
– Kategori senarai leksikal yang dipilih ialah kategori Kata Ganti Nama dan Kata Panggilan Keluarga dalam konteks tidak formal.
– Membuat rakaman audio responden
– Membuat transkripsi fonetik
– Hasil transkripsi akan dimasukkan dalam Notepad dan disimpan dalam formal
TXT, kemudian akan menganalisis kekerapan leksikal Kata Nama dan Kata Kerja
yang telah dipilih sebagai leksikal kajian menggunakan Perisian AntConc.
– Leksikal pilihan dalam kategori Kata Ganti Nama dan Kata Panggilan Keluarga dalam konteks tidak formal akan dianalisis dari aspek pragmatik dalam dialek  Pasir Puteh, Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard.

3.5 KESIMPULAN

Kesimpulannya, metodologi  yang dipilih oleh pengkaji adalah berdasarkan kesesuaian dengan perkara yang ingin dikaji. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih metod-metod  yang bersesuaian agar hasil yang diperolehi tidak dapat dipertikaikan. Selain itu, responden yang dipilih memudahkan pengkaji dalam membuat kajian dan selaras dengan objektif kajian.  Metodologi kajian dan responden yang terlibat adalah penting kerana kedua-duanya merupakan faktor utama yang akan menentukan kejayaan sesebuah penyelidikan pengkaji.

Advertisements