Pengenalan Kursus

Dialek Pasir Puteh, Kelantan: Satu Kajian Aspek Bahasa.

Kajian ini adalah mengenai kajian yang mengkaji lima aspek bahasa yang meliputi bidang-bidang yang terdapat dalam linguistik iaitu bidang fonologi iaitu bidang yang mengkaji bahasa, morfologi yang merupakan bidang yang mengkaji pembentukan kata, sintaksis iaitu bidang yang mengkaji pembentukan ayat,bidang semantik yang perkaji mengenai aspek makna seterusnya bidang pragmatik yang mana melihat kesesuaian sesuatu bahasa digunakan dalam sesuatu keadaan. Oleh hal yang sedemikian, pengkaji telah memilih dialek Kelantan sebagai bahasa yang akan dikaji dan bahasa standard merupakan penanda aras dalam membuat kajian ini. Responden yang dipilih untuk menjayakan kajian ini merupakan pensyarah UM yang mana dialek Kelantan merupakan bahasa pertuturannya di rumah dan telah tinggal di kawsan kajian lebih daripada sembilan belas tahun.

Advertisements